Manager ochrany kritické infrastruktury

Absolvent studijního programu Manager ochrany kritické infrastruktury je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon veřejné správy a samosprávy. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikaci teoretických poznatků při řešení samostatných seminárních prací a schopnost vyhodnocovat a analyzovat hrozby pro kritickou infrastrukturu.

Předměty

  • Management

    Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

  • Strategický management

    Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

  • Krizový management

    Student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva. Student si osvojí dovednosti vyhodnocovat a analyzovat hrozby pro kritickou infrastrukturu. Dále v rámci specializace bude student seznámen s principy rozhodovacího procesu krizového managera a analýzou hodnocení případných rizik s maximální měrou eliminace a dopadů na kritickou infrastrukturu.

 

Přihláška

Mám zájem o další informace

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.